Aprenentatge per a tota la vida

Els nostres programes

Els programes de Kumon Matemàtiques, Kumon Lectura i Kumon English ajuden a destacar tots els infants de qualsevol edat i capacitat.

El nostre objectiu és proporcionar als alumnes les eines que necessiten per gaudir de l’aprenentatge i assolir l’èxit acadèmic. El 2020, un estudi independent de l’organisme anglès Education Policy Institute (EPI) va demostrar que el nivell de matemàtiques dels alumnes de Kumon en acabar l’educació primària se situa entorn d’un any per sobre de la mitjana nacional i sis mesos per sobre del nivell dels seus companys.

Els nostres programes

Explora les opcions següents per obtenir més informació sobre un programa en concret

Selecciona un programa
Selecciona una edat
Kumon Matemàtiques
Kumon Matemàtiques acompanya els alumnes des de l’aprenentatge dels nombres fins més enllà de la resolució de càlcul diferencial i integral. Amb Kumon adquireixen un potent càlcul mental i no necessiten utilitzar calculadora.

Cada nivell de Kumon Matemàtiques desenvolupa de forma progressiva les habilitats que s’han treballat en el nivell anterior, cosa que assegura una comprensió sòlida i la capacitat de posar en pràctica allò après.

Els alumnes comencen en un nivell en què se senten còmodes. Aquest punt de partida personalitzat, juntament amb la projecció del progrés estimat, s’estableixen per a cadascú d’una manera individual durant una prova de nivell gratis.
Kumon Matemàtiques per a infants de fins a 5 anys
Kumon Matemàtiques ajuda a fer que els alumnes d’infantil es familiaritzin amb els nombres d’una manera atractiva mitjançant uns fulls d’estudi colorits i divertits, i amb el suport de l’orientador.

L’orientador anima els més petits a treballar d’una manera atenta i reflexiva per assentar la seva concentració i ampliar el seu interval d’atenció, així com per adquirir uns bons hàbits d’aprenentatge, imprescindibles de cara a l’escola i les etapes educatives posteriors.

Els alumnes guanyen confiança amb les matemàtiques, desenvolupen les seves habilitats d’una manera gradual mitjançant els petits passos que inclouen els nostres fulls d’estudi i consoliden cada tema abans d’avançar al següent.
Kumon Matemàtiques per a infants d’entre 6 i 11 anys
Kumon Matemàtiques permet a alumnes de qualsevol capacitat d’abordar les matemàtiques amb confiança. Ens assegurem que dominen cada habilitat fonamental del càlcul abans de seguir endavant.

Gràcies a la pràctica diària, els alumnes desenvolupen la seva capacitat i adquireixen una gran soltesa en matemàtiques, així com una actitud positiva i concentrada davant l’estudi.

L’orientador de Kumon estableix el nivell més adequat per al teu fill, independentment de la seva edat, amb la qual cosa podrà reforçar els seus coneixements i impulsar el seu desenvolupament més enllà del seu nivell escolar.
Kumon Matemàtiques per a infants a partir de 12 anys
Kumon Matemàtiques ajuda els alumnes a tenir una actitud positiva davant les matemàtiques. És molt important detectar el seu nivell real de domini i valorar la necessitat de reforçar conceptes bàsics abans de desenvolupar els seus coneixements fins a assolir el seu nivell escolar i superar-lo.

L’orientador ajuda els alumnes a comprendre per ells mateixos com es resolen els exercicis de matemàtiques utilitzant exemples com a guia. Això els permet de ser cada vegada més autònoms, tenir més confiança en ells mateixos a l’hora d’aprendre i estar disposats a enfrontar-se a reptes nous sense dependre d’un adult.

Els alumnes de Kumon avancen al seu propi ritme, que no ve determinat ni per la seva edat ni pel seu nivell escolar. La seva enorme capacitat ens sorprèn cada dia, ja que aconsegueixen superar reptes increïbles i s’aventuren a resoldre càlculs matemàtics complexos que estan per davant del temari escolar.
Selecciona una edat
Kumon Lectura
L’objectiu de Kumon Lectura és desenvolupar al màxim la capacitat que posseeix cada alumne per aprendre a llegir i comprendre una àmplia varietat de textos, alhora que fomenta l’hàbit d’aprendre i gaudir amb la lectura durant tota la vida.

Kumon Lectura comença amb el treball amb paraules i oracions simples, i acaba amb la lectura crítica de textos avançats.

Cada alumne comença en un punt de partida personalitzat que s’estableix després de fer una prova de nivell gratis.
Kumon Lectura per a infants de fins a 5 anys
Kumon Lectura ajuda els alumnes d’infantil a iniciar-se en la lectura i l’escriptura, començant per reconèixer paraules i traçar lletres mitjançant uns fulls d’estudi colorits i divertits, i amb el suport de l’orientador.

Els orientadors animen els petits a treballar d’una manera atenta i reflexiva per desenvolupar la seva concentració i la seva atenció, així com uns bons hàbits d’aprenentatge imprescindibles de cara a l’escola i les etapes educatives posteriors.

Gràcies al nostre mètode d’estudi, el teu fill tindrà en la seva etapa infantil una experiència d’aprenentatge molt positiva i una base sòlida que ajudaran que el seu futur educatiu sigui feliç i satisfactori.
Kumon Lectura per a infants d’entre 6 i 11 anys
Kumon Lectura ajuda infants de qualsevol capacitat a desenvolupar les nocions fonamentals de lectura i escriptura utilitzant textos i temes variats per despertar el seu interès i entusiasme.

Els orientadors ajuden el teu fill a adquirir la confiança necessària per pensar en allò que ha llegit, interpretar-ho i expressar aquests pensaments amb claredat i correcció.

Els nostres alumnes treballen en el nivell més adequat a la seva capacitat, independentment de la seva edat. Així tenen flexibilitat per repassar conceptes fonamentals o avançar més enllà del seu nivell escolar, cosa que els motiva i fa que gaudeixin aprenent.
Kumon Lectura per a infants a partir de 12 anys
Kumon Lectura ajuda els alumnes a desenvolupar una actitud positiva davant l’estudi gràcies a uns fulls d’estudi diaris que els motiven i tracten textos variats per garantir que adquireixin una bona base de lectura i escriptura.

Els orientadors donen al teu fill el material del nivell més adequat per a ell, independentment de la seva edat, de manera que el percebi com un repte i tingui ganes de superar-lo i aprendre. Així adquireix la seguretat necessària per fer, d’una manera autònoma, una lectura crítica de fragments literaris complexos.

Els alumnes milloren progressivament i consoliden de mica en mica la seva capacitat per aprendre per ells mateixos i estar preparats per continuar fent-ho en el futur.
Selecciona una edat
Kumon English
Kumon English permet de dominar l’anglès de forma 100 % natural. Els alumnes adquireixen de forma personalitzada, amena i progressiva una alta competència comunicativa i en comprensió i lectura de textos originals en anglès.

El nostre material didàctic exclusiu ens permet d’adaptar-nos a cada alumne, desenvolupar al màxim la seva capacitat d’aprenentatge autodidacte i impulsar el seu creixement a través de l’adquisició d’aquesta nova llengua.

El programa Kumon English comença amb nivells que presenten exercicis senzills de reproducció oral, i la dificultat va augmentant fins a arribar a la lectura de textos originals de nivell avançat.

En cada nivell, els alumnes desenvolupen les habilitats que s’han treballat en el nivell anterior, cosa que assegura una comprensió sòlida i la capacitat de posar en pràctica tot allò après. El nostre material didàctic inclou en tots els seus nivells un llibre i àudios amb els quals els alumnes segueixen un sistema d’entrenament diari eficaç: escolten l’àudio, repeteixen el que han sentit i llegeixen en veu alta el material imitant l’accent de l’enregistrament.

Amb Kumon English, el teu fill començarà en un nivell que li sigui còmode. Aquest punt de partida personalitzat el determinarem en una prova de nivell gratis.
Kumon English per a infants de fins a 5 anys
Kumon English ajuda els alumnes d’infantil a familiaritzar-se amb vocabulari bàsic en anglès, així com a iniciar-se en la lectura i l’escriptura en aquest idioma. Amb Kumon English, aconseguiran a més adquirir una pronunciació clara i definida d’acord amb la referència de l’àudio que escolten amb atenció cada dia. L’alumne duu a terme aquest procés mentre l’orientador l’acompanya i el supervisa.

L’orientador anima els alumnes a treballar de forma atenta i reflexiva per desenvolupar la seva concentració, així com uns bons hàbits d’aprenentatge imprescindibles per encarar les etapes educatives posteriors.

Des de les primeres sessions, el teu fill pronunciarà paraules, expressions i oracions comprenent-ne el significat. El refinament de la seva pronunciació s’aconsegueix seguint el sistema d’estudi: primer escoltarà l’àudio, després repetirà el que ha sentit i, finalment, llegirà en veu alta el material imitant l’accent de l’enregistrament.

El material didàctic de Kumon English proporciona al teu fill una activitat dinàmica i motivadora, amb diversitat d’estímuls per mitjà de cançons i històries en anglès. A més, les il·lustracions atractives desperten encara més l’interès i la curiositat dels alumnes.
Kumon English per a infants d’entre 6 i 11 anys
Kumon English permet als alumnes d’adquirir un ampli vocabulari i dominar l’estructura pròpia de l’idioma. Progressant a través dels nivells, adquiriran una elevada habilitat de comprensió lectora en llengua anglesa i parlaran en anglès amb fluïdesa.

A mesura que avanci, el teu fill ampliarà el seu vocabulari, comprendrà millor les estructures gramaticals i augmentarà la seva capacitat de comprensió dels continguts. Això és fonamental per estudiar els nivells següents.

Els orientadors de Kumon establiran el nivell més adequat per al teu fill, independentment de la seva edat, perquè pugui construir el seu aprenentatge des de la base i impulsar el seu desenvolupament avançant més enllà del seu nivell escolar. Això li permetrà també de desenvolupar al màxim la seva capacitat d’aprenentatge autodidacte i augmentar la seva motivació.
Kumon English per a infants a partir de 12 anys
Kumon English ajuda els alumnes a dominar l’idioma. El desenvolupament de les habilitats d’escoltar, llegir, escriure i parlar en l’idioma els permetrà de «llegir el món» amb els seus propis ulls tenint consciència de la diversitat cultural que hi ha en aquest entorn global.

El teu fill podrà estar en contacte amb l’idioma diàriament i millorar la seva capacitat d’escoltar i comprendre l’anglès. Una elevada capacitat de lectura i comprensió de textos en llengua anglesa és fonamental per tenir èxit en les proves de coneixement de l’idioma més rigoroses.

D’altra banda, l’habilitat d’analitzar i interpretar textos complexos que continguin vocabulari relatiu a diverses àrees de coneixement fa que els alumnes generin les seves pròpies opinions sobre el que han llegit. Aquesta habilitat és fonamental per a la seva vida acadèmica i quotidiana.

L’orientador proporciona al teu fill el material més adequat per a ell, independentment de la seva edat, amb la finalitat que percebi l’activitat com un repte i tingui ganes d’aprendre i avançar utilitzant exemples com a guia. Això li permet de ser cada vegada més autònom, tenir més confiança en ell mateix a l’hora d’aprendre i estar disposat a enfrontar-se a reptes nous sense dependre de l’orientador.

Busca el centre que tens més a prop

Personal qualificat
Des de 2,25 € / dia
Més de 230 centres

Què és Kumon?

PROFESSIONALITAT

+

EXPERIÈNCIA AVALADA

+

APRENENTATGE AUTÒNOM

ÈXIT A LLARG TERMINI

=