Kumon English: ara també classes online!

Kumon English

Amb Kumon English, construïm la base perquè els alumnes siguin capaços de resoldre els materials d’una manera natural i dominin la llengua anglesa.

Els nostres alumnes fan una prova en arribar a Kumon per conèixer el punt de partida més adequat per a cadascun d’ells. Des dels dos anys, estudien en funció de la seva capacitat.

A través del material didàctic en llengua anglesa, els alumnes adquiriran un ampli vocabulari, dominaran l’estructura pròpia de l’idioma i podran llegir i parlar en anglès amb total fluïdesa.

El nostre programa d’anglès per a infants comença amb exercicis de repetició senzills i la dificultat va augmentant en petits passos fins a arribar als nivells més avançats. Això permet que els alumnes consolidin els coneixements gradualment i se sentin còmodes amb allò que han après abans de passar al nivell següent.

Kumon English es recolza en exclusius llibres d’exercicis i àudios que permeten als alumnes d’ampliar la seva comprensió oral i lectora en l’idioma. El material inclou exemples, il·lustracions i notes explicatives que ajudaran els alumnes a desenvolupar la capacitat d’aprendre anglès per ells mateixos.

El meu fill té…

Kumon English permet de dominar l’anglès de forma 100 % natural. Els alumnes adquireixen de forma personalitzada, amena i progressiva una alta competència comunicativa i en comprensió i lectura de textos originals en anglès.

El nostre material didàctic exclusiu ens permet d’adaptar-nos a cada alumne, desenvolupar al màxim la seva capacitat d’aprenentatge autodidacte i impulsar el seu creixement a través de l’adquisició d’aquesta nova llengua.

El programa Kumon English comença amb nivells que presenten exercicis senzills de reproducció oral, i la dificultat va augmentant fins a arribar a la lectura de textos originals de nivell avançat.

En cada nivell, els alumnes desenvolupen les habilitats que s’han treballat en el nivell anterior, cosa que assegura una comprensió sòlida i la capacitat de posar en pràctica tot allò après. El nostre material didàctic inclou en tots els seus nivells un llibre i àudios amb els quals els alumnes segueixen un sistema d’entrenament diari eficaç: escolten l’àudio, repeteixen el que han sentit i llegeixen en veu alta el material imitant l’accent de l’enregistrament.

Amb Kumon English, el teu fill començarà en un nivell que li sigui còmode. Aquest punt de partida personalitzat el determinarem en una prova de nivell gratis.

Vull ajudar el meu fill a…

Kumon English ajuda els alumnes d’infantil a entendre la connexió entre la paraula parlada i la seva forma escrita alhora que desenvolupen la seva capacitat de concentració. Els alumnes aprenen a concentrar-se mentre estudien amb interès i van avançant pels colorits fulls d’estudi amb el suport dels àudios diaris en anglès. El material didàctic en àudio inclou recursos acústics de suport a les paraules que faciliten el desenvolupament de l’atenció dels alumnes envers la tasca. Amb ajuda de l’orientador, els alumnes aprenen a seguir el material amb el sistema adequat per afavorir i incrementar la seva concentració.

De mica en mica, els alumnes van resolent feines més complexes i assoleixen períodes de concentració més amplis.

Estudiar amb Kumon és divertit i atractiu per als alumnes d’infantil, per la qual cosa el teu fill millorarà la seva concentració gràcies a una experiència d’aprenentatge positiva des de ben petit.
Kumon English permetrà al teu fill de desenvolupar la confiança en ell mateix aprenent les bases de la llengua anglesa, per la qual cosa se sentirà capaç de comprendre i reproduir oralment vocabulari bàsic en l’idioma. En proporcionar al teu fill el nivell d’estudi més adequat per a ell i combinar-lo amb les pautes clares del seu orientador, el programa li oferirà una experiència d’aprenentatge positiva que el dotarà de les eines necessàries per triomfar en els seus estudis.

A Kumon, l’estudi és individualitzat, cosa que significa que cada alumne treballa exactament en el nivell més adequat per a ell, de manera que consolida la seva confiança en la feina que està fent abans de continuar endavant.
Des que els alumnes comencen a estudiar amb Kumon English, desenvolupem la seva capacitat d’aprenentatge. Seguint les indicacions de l’orientador, els àudios diaris i el propòsit dels fulls d’estudi, els alumnes aprenen a vincular els sons amb les paraules escrites i, després, comencen a escriure aquests sons amb confiança, cosa que desenvolupa la seva capacitat per llegir i escriure en llengua anglesa.

Estudiar amb Kumon assenta unes bases sòlides perquè els alumnes aprenguin d’una manera satisfactòria en el futur. Amb Kumon, t’assegures que les primeres experiències d’aprenentatge del teu fill siguin positives i que tingui les valuoses aptituds que necessitarà per continuar avançant.

El nostre programa està pensat no només per generar una actitud molt positiva davant l’estudi des de l’inici, sinó també per permetre que l’alumne, en funció de la seva capacitat, pugui estudiar en un nivell més avançat que el que li correspondria pel seu grup d’edat.

Kumon English ajuda els alumnes d’infantil a familiaritzar-se amb vocabulari bàsic en anglès, així com a iniciar-se en la lectura i l’escriptura en aquest idioma. Amb Kumon English, aconseguiran a més adquirir una pronunciació clara i definida d’acord amb la referència de l’àudio que escolten amb atenció cada dia. L’alumne duu a terme aquest procés mentre l’orientador l’acompanya i el supervisa.

L’orientador anima els alumnes a treballar de forma atenta i reflexiva per desenvolupar la seva concentració, així com uns bons hàbits d’aprenentatge imprescindibles per encarar les etapes educatives posteriors.

Des de les primeres sessions, el teu fill pronunciarà paraules, expressions i oracions comprenent-ne el significat. El refinament de la seva pronunciació s’aconsegueix seguint el sistema d’estudi: primer escoltarà l’àudio, després repetirà el que ha sentit i, finalment, llegirà en veu alta el material imitant l’accent de l’enregistrament.

El material didàctic de Kumon English proporciona al teu fill una activitat dinàmica i motivadora, amb diversitat d’estímuls per mitjà de cançons i històries en anglès. A més, les il·lustracions atractives desperten encara més l’interès i la curiositat dels alumnes.

Vull ajudar el meu fill a…

Kumon English desenvolupa les habilitats d’escoltar, llegir i escriure en llengua anglesa dels alumnes i garanteix que tinguin les bases necessàries per avançar en la comprensió de textos més complexos en l’idioma. Determinem en quin nivell del programa ha de començar a treballar cada alumne per donar-li l’oportunitat d’assentar la base i adquirir confiança abans d’avançar cap a nivells de més dificultat.

Els alumnes adquireixen confiança en la seva capacitat i desenvolupen les seves habilitats per a l’estudi i el gust per aprendre, a més d’assentar la base de lectura i d’escriptura. Tot això els aporta la convicció que poden arribar més lluny que mai.
Kumon English pretén estimular l’entusiasme dels alumnes per la llengua anglesa a través de l’estudi individualitzat, ajustat al nivell més adequat per a cadascun d’ells.

Els alumnes superen els diferents nivells de Kumon English adquirint les habilitats necessàries per llegir, comprendre i formar-se una opinió sobre allò que han llegit. A mesura que avancen en el material, s’introdueixen nous temes amb exercicis i exemples de presentació, i el nivell de dificultat va augmentant gradualment en petits passos. Així, cada alumne porta les regnes del seu propi aprenentatge i es va posant a prova a mesura que augmenten la seva capacitat i la seva confiança.
Kumon English permet als alumnes de treballar d’acord amb la seva capacitat sense veure’s limitats per la seva edat o curs escolar. Els alumnes avancen a mesura que dominen cada tema d’estudi. Això fa possible que els qui estan a punt per afrontar feines més complicades puguin avançar més enllà del seu nivell escolar i desenvolupar la seva capacitat estudiant en un nivell avançat. Els alumnes avancen al mateix temps que desenvolupen la seva capacitat per aprendre de forma autònoma treballant amb els exemples dels fulls d’estudi i desenvolupant les seves habilitats per comprendre textos cada vegada més avançats.

Kumon English permet als alumnes d’adquirir un ampli vocabulari i dominar l’estructura pròpia de l’idioma. Progressant a través dels nivells, adquiriran una elevada habilitat de comprensió lectora en llengua anglesa i parlaran en anglès amb fluïdesa.

A mesura que avanci, el teu fill ampliarà el seu vocabulari, comprendrà millor les estructures gramaticals i augmentarà la seva capacitat de comprensió dels continguts. Això és fonamental per estudiar els nivells següents.

Els orientadors de Kumon establiran el nivell més adequat per al teu fill, independentment de la seva edat, perquè pugui construir el seu aprenentatge des de la base i impulsar el seu desenvolupament avançant més enllà del seu nivell escolar. Això li permetrà també de desenvolupar al màxim la seva capacitat d’aprenentatge autodidacte i augmentar la seva motivació.

Vull ajudar el meu fill a…

Kumon English desenvolupa la capacitat dels alumnes per comprendre textos avançats en llengua anglesa i comunicar-se amb eficàcia oralment i per escrit en aquesta llengua.

Quan els alumnes estudien diàriament, es reforcen els beneficis de l’aprenentatge habitual, com llegir detingudament no només els fragments, sinó també els enunciats i exemples abans de començar a escriure, i les seves pròpies respostes als exercicis.

Kumon English inclou una gran varietat de textos i fragments d’obres literàries amb l’objectiu de despertar en els alumnes l’interès per aprendre i per un gran ventall de temes i estils de redacció.

El nostre programa és personalitzat i ofereix al teu fill l’oportunitat d’aprendre en el nivell més adequat. Així li donem la possibilitat d’avançar satisfactòriament, desenvolupar habilitats lingüístiques en llengua anglesa i habilitats de treball, i millorar la confiança en ell mateix i la concentració.
Kumon English permet als alumnes de qualsevol edat de desenvolupar les seves habilitats de lectura i escriptura en anglès, ja que avancen en funció de la seva capacitat. El nostre programa no es regeix pel currículum escolar i dona als alumnes la possibilitat d’avançar més enllà, de manera que adquireixen tècniques avançades de lectura i escriptura gràcies als nostres fulls d’estudi i als àudios en anglès.

El teu fill desenvoluparà la seva memòria, el seu vocabulari i la seva habilitat de comprensió, i al seu torn millorarà la seva habilitat d’expressar-se per escrit en l’idioma.

En proposar-los fragments d’una gran varietat de temes, motivem els alumnes perquè sentin inquietud per diversos camps i per ampliar els seus coneixements. Gràcies a les seves habilitats en aquesta llengua, podran accedir a la informació més actual en anglès sobre qualsevol tema que els interessi.
Kumon English permet als alumnes de dominar l’anglès. Treballant diàriament amb els fulls d’estudi i els àudios, i comptant amb el suport de l’orientador, els alumnes no només aprenen a comprendre els textos que llegeixen i escolten en llengua anglesa i a escriure amb precisió i un propòsit, sinó que també desenvolupen l’habilitat d’aprendre per ells mateixos. L’orientador anima els alumnes a intentar trobar solucions per ells mateixos utilitzant els exemples i fragments proposats. En fomentar la seva habilitat per elaborar les seves pròpies respostes, els alumnes desenvolupen la seva autonomia i la seva capacitat per prendre les regnes del seu propi aprenentatge.

Kumon English ajuda els alumnes a dominar l’idioma. El desenvolupament de les habilitats d’escoltar, llegir, escriure i parlar en l’idioma els permetrà de «llegir el món» amb els seus propis ulls tenint consciència de la diversitat cultural que hi ha en aquest entorn global.

El teu fill podrà estar en contacte amb l’idioma diàriament i millorar la seva capacitat d’escoltar i comprendre l’anglès. Una elevada capacitat de lectura i comprensió de textos en llengua anglesa és fonamental per tenir èxit en les proves de coneixement de l’idioma més rigoroses.

D’altra banda, l’habilitat d’analitzar i interpretar textos complexos que continguin vocabulari relatiu a diverses àrees de coneixement fa que els alumnes generin les seves pròpies opinions sobre el que han llegit. Aquesta habilitat és fonamental per a la seva vida acadèmica i quotidiana.

L’orientador proporciona al teu fill el material més adequat per a ell, independentment de la seva edat, amb la finalitat que percebi l’activitat com un repte i tingui ganes d’aprendre i avançar utilitzant exemples com a guia. Això li permet de ser cada vegada més autònom, tenir més confiança en ell mateix a l’hora d’aprendre i estar disposat a enfrontar-se a reptes nous sense dependre de l’orientador.

Els continguts de Kumon English

Explora els temes d’estudi per saber quins continguts inclou Kumon English.

Fes lliscar el dit per veure’n més

Comprensió oral

En els nivells del 7A al 5A, l’alumne sent les paraules en anglès i practica imitant-les per, amb el temps, dir-les ell mateix. Seguir els àudios de forma acompassada ajuda l’alumne a desenvolupar concentració i bon ritme.
En aquests primers nivells del programa, l’alumne desenvolupa una pronunciació clara i definida mitjançant la pràctica diària.

Lectura i escriptura

En els nivells 4A al 2A, els alumnes de menys edat comencen amb l’abecedari, aprenen a llegir i a escriure, i assimilen la importància del treball precís i meticulós. En el cas d’alumnes més grans, defineixen la pronunciació i l’ortografia. L’alumne practica la comprensió lectora, que demostra amb exercicis d’unir paraules o frases amb imatges. A més, segueix escoltant cada dia dues pistes d’àudio, repeteix allò que sent i llegeix alhora que resol els fulls.

Comunicació bàsica del dia a dia

En els nivells de l’A al C, l’alumne practica frases senzilles d’ús quotidià en anglès, com fórmules per expressar desitjos o fer suggeriments. Amb ajuda de la informació que apareix en els fulls, l’alumne escriu oracions o completa diàlegs. D’aquesta manera, entrena la memòria, la prudència, la meticulositat i la capacitat d’aprendre dels exemples de forma autodidacta.

En aquests nivells, ja interioritza intuïtivament les estructures oracionals, tema central dels nivells següents.

Estructura oracional

Els nivells del D a l’F se centren en l’estructura de les oracions. Les oracions s’introdueixen de forma modular, cosa que permet que l’alumne les construeixi per ell mateix. A més, es practica la perseverança mitjançant un augment progressiu de la càrrega de treball d’escriptura.
El repte de respondre a preguntes sobre les històries breus que llegeix entrena la memòria de l’alumne i li ensenya a buscar elements concrets dins un text. Així, desenvolupa una bona comprensió lectora, rigorositat i atenció pel detall.

Gramàtica

En els nivells del G a l’I, es presenta i consolida la gramàtica anglesa de forma sistemàtica. L’alumne dedueix les normes gramaticals gràcies a les explicacions i les taules a tall de resum.

Per interioritzar de forma efectiva les estructures gramaticals, l’alumne segueix escoltant dues pistes d’àudio cada dia, repeteix allò que escolta i llegeix alhora que resol els fulls.

Al llarg d’un quadernet, es resumeix el contingut d’obres literàries de fama internacional, com Alice in Wonderland, Gulliver’s Travels o Peter Pan. Això ensenya a l’alumne a resumir un text per extreure’n la idea general i entrenar la seva ment per concentrar-se en la part important.

Comprensió lectora

En els nivells del J a l’L, l’alumne segueix desenvolupant la comprensió lectora alhora que continua aprenent alguns elements gramaticals concrets, com el condicional o l’estil indirecte.

Els fragments de lectura s’han extret tant d’obres literàries de fama mundial (Pinocchio, Treasure Island o Oliver Twist, per exemple) com de textos no literaris. Respondre a preguntes sobre el contingut ajuda a fer que l’alumne treballi amb els textos activament i d’una manera estructurada (filtrant la informació, tenint al pensament el més important del text, etc.) amb l’objectiu d’elaborar respostes precises i rigoroses.

L’alumne interioritza les estructures escoltant àudios cada dia amb els fragments de lectura.

Comprensió lectora de textos originals

Els tres nivells més elevats del programa estan formats gairebé exclusivament per fragments de textos originals, escrits per autors de renom.

L’alumne respon a preguntes sobre el contingut dels fragments que llegeix. D’aquesta manera, treballa meticulosament amb els textos i s’entrena per ser capaç de comprendre’n de seguida el contingut i l’estructura. L’alumne desenvolupa encara més la comprensió lectora i aprèn a entendre deduint el significat a partir del context.

Com funciona Kumon?

Els alumnes de Kumon resolen els exercicis diàriament. El temps que triguen a completar la feina diària és d’uns 30 minuts per programa, encara que pot variar.

Durant cada sessió, els alumnes resolen els seus fulls d’estudi sota la supervisió i amb les indicacions de l’orientador i el seu equip d’assistents. Tots ells els donen el suport que necessiten en el seu estudi i s’asseguren que avancen d’una manera adequada.

30 minuts a Kumon

Busca el centre que tens més a prop

Personal qualificat
Des de 2,25 € / dia
Més de 230 centres