Lectura

Aprendre a entendre i comprendre el que es llegeix

set 2019
Entendre i comprendre amb Kumon Lectura
Entendre i comprendre amb Kumon Lectura.

Encara que estiguem en una societat que s’autoqualifica d’audiovisual, en què el so i la imatge semblen tenir-hi preponderància, encara vivim en un entorn en què la paraula escrita (sia impresa o en pantalla) té gran força, per la qual cosa és necessari aprendre a entendre i comprendre el que es llegeix. Això és especialment important en textos de certa complexitat i importància, com poden ser les lleis d’un país o els contractes, des de laborals fins de pòlisses d’assegurances.

Tots els elements que ens regulen com a societat encara se’ns presenten per mitjà de paraules escrites, la qual cosa fa que sigui especialment important saber llegir i extreure allò important de cada text, així com formar-se una opinió del que es llegeix per actuar en conseqüència. Aquests pilars (en aquesta entrada te’ls expliquem) són els que diferencien un lector competent que ha après a comprendre i entendre el que llegeix. No n’hi ha prou amb passar la mirada sobre les paraules i entendre-les per separat, sinó que cal codificar-les juntes per extreure’n el sentit i valorar-ne les conseqüències.

Per tant, partim del fet que «lectura» no equival a «comprensió». No pel mer fet d’estar llegint un text l’estem comprenent. Els lectors experts reconeixen les paraules i comprenen les estructures del llenguatge ràpidament, per la qual cosa es poden concentrar millor en el significat d’allò que estan llegint.

Això passa, per exemple, quan comencem a estudiar un idioma aliè i hi trobem alguna expressió popular o frase feta. Coneixem el sentit de totes i cadascuna de les paraules, però no què significa aquesta expressió o quin en seria l’equivalent en la nostra llengua. De la mateixa manera, en la nostra llengua també hi ha nivells de comprensió lectora. Si no tenim una base adequada, llegir poesia del segle d’or sense formació en filologia espanyola pot semblar molt complex.

A més, l’entonació i l’èmfasi que posem en els diàlegs permetran que els nostres fills identifiquin sentiments i emocions.

Com per a gairebé tot en la vida, per a la lectura també hi ha una tècnica que permet d’entendre i comprendre, i aquesta tècnica es pot entrenar. El millor moment per iniciar-se en la lectura és durant la infància, quan la permeabilitat a l’aprenentatge és més gran, com vam veure aquí.

És important assegurar-nos que els nostres fills aprenen a llegir correctament des del principi llegint amb ells en veu alta, escoltant-los quan llegeixen i, el més important de tot, plantejant-los qüestions sobre allò que han llegit. Aquestes preguntes no han d’estar únicament enfocades a comprovar que han llegit el text, sinó també a conèixer-ne l’opinió, tal com es planteja en el programa de Kumon Lectura. Així sabrem si realment l’han entès. Per exemple, si llegeixen el conte popular de La Caputxeta Vermella, cal anar més enllà de la pregunta «Amb quin animal es va trobar la Caputxeta?» per deixar pas a interrogants com «Quin personatge t’ha agradat més?» o «El llop és un personatge bo o dolent?», amb la finalitat que ens en donin l’opinió.

L’aprenentatge es produeix com a resultat de la interacció entre allò que l’alumne ja sap, la informació nova que se li planteja i allò que fa per aprendre a comprendre i entendre. Perquè la interacció sigui un èxit, l’alumne ha de comprendre i assimilar els continguts de les matèries per posar-los en pràctica posteriorment. Amb això no ens referim simplement als exàmens o altres procediments d’avaluació final, sinó al fet que han d’aplicar aquests coneixements al llarg de tots els nivells.

Un infant que llegeix d’una manera habitual (aquí aprendràs com el pots motivar) i exercita la seva comprensió lectora tindrà menys dificultats per assimilar coneixements segons vagi avançant en el seu currículum escolar i en els seus anys universitaris; sobretot, encara que no només, en les carreres d’humanitats. Posem per exemple un estudiant de dret que té un bon nivell de comprensió lectora. Sens dubte, aquest alumne tindrà moltes menys dificultats per comprendre textos jurídics, per la qual cosa podrà dedicar els seus esforços a un altre tipus de tasques, com pot ser l’establiment de paral·lelismes, relacions o ingerències entre unes lleis i les altres, cosa que li permetrà de destacar sobre altres alumnes que estan ocupats intentant entendre la literalitat de la llei.

El programa de Kumon Lectura pot ajudar totes les famílies preocupades per l’educació dels seus fills, ja que estimula l’adquisició d’aquestes habilitats de comprensió lectora gràcies a la lectura dels seus llibres recomanats i la resolució dels materials didàctics, especialment dissenyats perquè l’alumne destaqui per la seva capacitat d’aprenentatge autodidacte. Sens dubte, això li aplanarà el camí en altres fases de la seva vida.

Si vols conèixer els beneficis del nostre programa de Kumon Lectura, contacta amb el centre que tens més a prop en aquest enllaç.