Matemàtiques

Segueix la ruta de Kumon perquè els teus fills dominin les matemàtiques pas a pas

oct 2019
Amb Kumon, domina les matemàtiques pas a pas
Amb Kumon, domina les matemàtiques pas a pas.

Amb Kumon Matemàtiques, els alumnes adquireixen un alt domini sobre les matemàtiques pas a pas: comencen aprenent a comptar i arriben a resoldre exercicis de càlcul diferencial i integral seguint la ruta següent.

Pas 1: Comprensió de la seqüència numèrica
 

 • Comencem familiaritzant-nos amb els nombres fins al 10 i aconseguim aprendre a escriure fins al 50 i llegir fins al 100 aprofundint en la comprensió de la seqüència numèrica.

Pas 2: Operacions amb nombres enters

 

 • Comencem millorant la seqüència numèrica i aprenem a sumar, multiplicar i dividir entre nombres de dues xifres; també ens familiaritzem amb les fraccions.

Pas 3: Fraccions

 

 • Resolem les quatre operacions (suma, resta, multiplicació i divisió) amb fraccions. A més, desenvolupem la capacitat d’operar i consolidem les habilitats aritmètiques.

Pas 4: Àlgebra

 

 • Desenvolupem l’habilitat d’operar amb nombres positius i negatius, expressions algebraiques, equacions i inequacions, funcions lineals, monomis i polinomis, arrels quadrades, equacions i funcions quadràtiques, treballem la factorització i dominem el teorema de Pitàgores.

Pas 5: Àlgebra avançada i funcions

 

 • Desenvolupem totalment les habilitats algebraiques, imprescindibles per a les matemàtiques de batxillerat.
 • Aprenem funcions, calculem i manipulem logaritmes, i estudiem fonaments de derivació i integració de funcions amb polinomis.
 • Aprenem a representar funcions, obtenir màxims i mínims, i resoldre equacions i inequacions.
 • Aprenem a analitzar les aplicacions de la integració, com el càlcul d’àrees, volums, velocitat i distància.
 • Desenvolupem l’habilitat de treballar amb funcions trigonomètriques i equacions de rectes i circumferències.

Pas 6: Càlcul

 

 • Desenvolupem la capacitat de treballar amb llocs geomètrics, inequacions quadràtiques, successions, sèries, límits i derivació.
 • Desenvolupem l’habilitat de treballar amb derivació avançada, aplicacions del càlcul diferencial, integrals definides i indefinides, i equacions diferencials.

Pas 7: Matemàtiques aplicades

 

 • Aquest pas és optatiu. Estudiem triangles, vectors, matrius, aplicacions entre conjunts, probabilitat i estadística.


Amb Kumon Matemàtiques, els alumnes aprenen a treure el màxim partit a les matemàtiques pas a pas: comencen aprenent a comptar i arriben a resoldre exercicis de càlcul diferencial i integral.

Visita el centre que tens més a prop i assabenta’t de com Kumon pot descobrir el potencial del teu fill i desenvolupar al màxim les seves capacitats.