Avís legal i privacitat

A Kumon Instituto de Educación de España, SA ens comprometem a protegir la privacitat dels nostres usuaris. Ens agradaria compartir la nostra forma de tractar la informació en línia i les opcions que tenen els nostres usuaris sobre la manera en què es recullen i utilitzen les seves dades personals.

Política de privacitat

Confidencialitat i protecció de dades

La política de protecció de dades forma part de l’avís legal de la pàgina de Kumon Instituto de Educación de España, SA (www.kumon.es).
Kumon Instituto de Educación de España, SA (en endavant, «Kumon España») es compromet a protegir la privacitat dels seus usuaris. Kumon España és titular del lloc web www.kumon.es i el responsable del tractament de les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través d’aquest lloc web.
A continuació, disposeu de la informació relativa a la nostra política de privacitat. En visitar www.kumon.es, esteu acceptant i consentint les condicions que descriu el nostre avís legal.

Recopilació de dades personals i finalitat de cada tractament

Kumon España garanteix la confidencialitat, la seguretat i la integritat de tota la informació personal que obté dels seus usuaris.
En el nostre lloc web hi ha diferents formularis:
A.- «Informació sobre el mètode» i «Entrevista personal informativa». Les dades recollides a través d’aquest formulari s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o de contacte que ens feu arribar.
B.- «Sessions informatives sobre la franquícia». Les dades recollides a través d’aquest formulari s’utilitzaran per reservar plaça en una de les nostres sessions informatives i oferir-vos informació sobre el nostre mètode i les diferents possibilitats que hi ha de formar part del nostre equip.
C.- «Oportunitats professionals». Les dades recollides a través d’aquest formulari es tractaran exclusivament per poder utilitzar-les en diferents processos de selecció de personal.
D.- «Envia’ns els teus suggeriments». Les dades recollides a través d’aquest formulari tenen com a finalitat respondre als suggeriments o comentaris rebuts.
E.- «Microllocs franquiciats». Les dades recollides a través d’aquest formulari es remetran directament al professor de cada centre Kumon sense que Kumon España tingui accés al seu contingut.
F.- «Contacte amb l’equip de relacions públiques». Les dades recollides a través d’aquest formulari tenen com a finalitat respondre a sol·licituds d’informació o d’entrevistes per part dels mitjans de comunicació.
G.- «Campanyes promocionals». A més dels formularis esmentats, puntualment es poden habilitar espais per a diferents campanyes, esdeveniments i promocions.
Respecte a aquestes campanyes, i amb caràcter general, us informem que les dades proporcionades en els formularis lliurats físicament o en format electrònic a través de pàgines de campanya en relació amb esdeveniments i activitats que tinguin com a finalitat la promoció del mètode Kumon es tractaran d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, i KUMON INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA, SA és el responsable del tractament. La finalitat és la necessària per gestionar els diferents esdeveniments i activitats. També us podem enviar informació sobre el nostre mètode i/o diferents promocions, així com mantenir el contacte a través de les dades facilitades, sempre que n’hàgiu donat el vostre consentiment explícit en els formularis d’inscripció. A més, us informem que les imatges dels guanyadors de concursos i, si escau, el contingut de possibles entrevistes realitzades es poden publicar a través dels nostres espais web o a les xarxes socials si així ho heu autoritzat.
El tractament de les imatges de l’alumne/a es fa respectant seriosament la persona i els drets del menor, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la Llei orgànica 1/1996, del 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de manera que s’eliminarà qualsevol captació o filmació que pugui atemptar contra aquests drets fonamentals. Les imatges no s’utilitzaran per a altres fins diferents dels expressats, ni se cediran a terceres persones, excepte les autoritzades per al tractament o les exigibles legalment.
En relació amb l’anterior, les imatges es tractaran en els diversos suports digitals o analògics degudament protegits, és a dir, amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seva confidencialitat, integritat i disponibilitat, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016. En tot cas, podeu revocar el vostre consentiment o oposar-vos al tractament de la imatge, o exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició o limitació i revocació del consentiment en qualsevol moment enviant una sol·licitud per escrit tal com s’indica a continuació.
Les dades personals que obté Kumon España s’emmagatzemen en entorns operatius segurs que no són accessibles per al públic. Utilitzem diferents mitjans de contacte, com adreces de correu electrònic, telèfons, així com altres formes de contacte possibles, sempre facilitades per part vostra, per contestar a les sol·licituds rebudes a través de diferents mitjans. Les dades proporcionades no s’utilitzen per a cap altra finalitat ni es comparteixen amb tercers.
Kumon España compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Per això, i d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, us informa que les dades personals que faciliteu a KUMON Instituto de Educación de España, SA, amb CIF A80067176, domicili a P.º de la Castellana, 131, 1.º, 28046 Madrid, telèfon 913 237 092, i adreça electrònica de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@kumon.es, es tracten amb les finalitats descrites anteriorment durant el termini que duri la relació establerta i durant els cinc anys posteriors. La legitimació del tractament és l’execució d’un contracte entre les parts o el consentiment explícit de l’interessat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició o limitació i revocació del consentiment enviant una sol·licitud al nostre delegat de protecció de dades a l’adreça electrònica esmentada i identificant-vos d’acord amb la llei. No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal, ni es faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o empreses que no estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE. Teniu dret a presentar una reclamació al nostre delegat de protecció de dades a través de: dpd@kumon.es o a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al c. Jorge Juan, 6, 28001 Madrid. En cas que es tracti d’imatges, també haureu d’aportar una fotografia actualitzada de l’infant.

Informació sobre el tractament de dades personals derivades de la fitxa de matrícula
Els alumnes i les alumnes que hagin sol·licitat la seva matrícula o reserva a través del formulari que lliurem als nostres centres «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA» tenen ampliada la informació rebuda en aquest apartat:

Informació addicional sobre el tractament de dades personals dels nostres alumnes i famílies
Qui tractarà les teves dades personals?
Com veuràs, hi ha dos responsables del tractament, que són Kumon IEE (KUMON Instituto de Educación de España, SA, en endavant, «Kumon IEE») i el centre Kumon (centre Kumon de formació consignat a la capçalera del formulari, en endavant, «centre Kumon»).
De vegades les teves dades personals seran tractades tant per Kumon IEE com pel centre Kumon, com passa, per exemple, amb les dades de la matrícula, i d’altres seran tractades per Kumon IEE o pel centre Kumon, en funció de qui autoritzis a fer-ho.
Per això te n’informem d’una manera clara i transparent.

KUMON IEE
Qui és el responsable del tractament?
KUMON Instituto de Educación de España, SA, amb CIF A-80067176, i domicili a Paseo de la Castellana, 131, 1º, CP 2804 Madrid, telèfon 913 237 092, adreça electrònica lopd@kumon.es (en endavant, «Kumon IEE»), és el responsable de l’activitat de tractament ALUMNES, per la qual cosa, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016 (en endavant, el «RGPD»), i de la Llei 34/2002 (en endavant, «LSSICE»), t’informem dels tractaments de les teves dades personals com a alumne o alumna, com a pare i/o mare, o si escau, tutor o tutora (en endavant i en conjunt, «els interessats»), que conté aquest formulari i de les dades personals que ens facilitis en el futur.

Quines són les dades de contacte del DPD?
Pots contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a dpd@kumon.es.

Amb quines finalitats tractarem les dades? Quina és la legitimació del tractament? Qui són els destinataris d’aquestes dades?

A Kumon IEE tractarem les dades personals amb aquestes finalitats:
1.- La primera finalitat és poder establir la relació jurídica entre ambdues parts que es deriva del procés de matrícula, així com dur a terme el control, l’administració, l’execució i l’ampliació dels serveis contractats; la gestió de la facturació, i complir amb les obligacions legals, comptables, fiscals i totes les relacionades o vinculades amb la matrícula. Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i durant els cinc anys posteriors.
La base jurídica del tractament és l’article 6.1.b) de l’RGPD, norma que diu que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. A més, és obligatori que ens facilitis totes les dades personals, ja que sense elles no podem formalitzar la matrícula ni, per tant, prestar els serveis.
No cedirem ni transferirem a ningú les teves dades personals, excepte les imprescindibles perquè puguem cobrar els imports pactats entre les dues parts; en aquest cas, cal que cedim les dades personals a l’entitat bancària que ens has facilitat.
Tampoc no es faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o empreses que no estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE.

2.- La segona finalitat és el tractament de la imatge i el so de l’alumne amb finalitats educatives, i per això necessitem tractar les dades personals, les citacions, les entrevistes, les opinions, la imatge i el so de l’alumne que participi en les activitats docents, ja que forma part imprescindible del mètode Kumon, amb la finalitat d’ajudar a desenvolupar les habilitats pròpies de l’aprenentatge autodidacte, aprendre a estudiar d’una manera optimitzada i revisar i millorar el procés d’aprenentatge.
Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i durant els cinc anys posteriors.
La base jurídica del tractament és l’article 6.1.b) de l’RGPD, norma que diu que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, ja que el mètode Kumon implica que els professors observen i analitzen la manera en què l’alumne aborda els problemes per adaptar-ne el ritme de progrés i anar incrementant-lo de mica en mica. A més, és obligatori captar la imatge i el so de l’alumne, ja que el treball amb cada alumne és totalment personalitzat; no hi ha dos infants iguals. Per fer una bona projecció d’estudi, és imprescindible l’observació minuciosa del treball a classe de l’alumne i l’anàlisi de cadascun dels seus gestos, dels seus moviments, del seu comportament davant les dificultats o dels procediments que utilitza en cada cas per resoldre els exercicis. Per tant, l’enregistrament en vídeo de l’activitat es fa imprescindible perquè el professor Kumon pugui visualitzar el treball de cada alumne en particular d’una manera minuciosa i definir l’estratègia que cal seguir amb cada un.
No cedirem ni transferirem a ningú les teves dades personals.
Tampoc no es faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o empreses que no estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE.

3.- La tercera finalitat és el tractament de la imatge, el so i les dades personals de l’alumne amb finalitats publicitàries, per a la qual cosa t’hem demanat el consentiment exprés en omplir el formulari «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA».
Per això, només si has marcat la casella, ens dones el teu consentiment exprés perquè puguem tractar amb finalitats publicitàries les dades personals, la imatge i el so de l’alumne que participi en les activitats docents, així com en els esdeveniments de lliurament de diplomes, informació sobre la seva participació en concursos o sorteigs, les seves entrevistes i declaracions, i en general totes aquelles activitats dutes a terme amb la seva ajuda per difondre el mètode Kumon, perquè després d’això puguem publicar-les reproduir-les, distribuir-les, exhibir-les, comunicar-les públicament, transformar-les, comercialitzar-les o explotar-les comercialment, en qualsevol suport o format, ja sigui fotogràfic, televisiu, vídeo gràfic, imprès, a través d’Internet, les xarxes socials, la intranet, l’extranet, els mitjans de comunicació o la pàgina web del responsable. La imatge i la veu, els cedeixes de forma lliure, voluntària, gratuïta, no exclusiva i sense límit temporal ni geogràfic, i a més renuncies expressament a qualsevol reclamació, denúncia o demanda dirigida contra el responsable derivada de l’ús de la imatge, el so i les dades personals de conformitat amb l’autorització concedida. En qualsevol moment pots revocar el consentiment prestat enviant un missatge electrònic dpd@kumon.es amb l’assumpte «baixa».
Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i durant els cinc anys posteriors.
La base jurídica del tractament és l’article 6.1.a) de l’RGPD, norma que diu que el tractament és possible quan l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. En aquest cas, no és obligatori que ens facilitis les dades personals que et demanem, de manera que, si no en dones el consentiment, et prestarem els serveis contractats igualment.
Cedirem o comunicarem les teves dades personals a través d’Internet, les xarxes socials, la intranet, l’extranet, els mitjans de comunicació o la pàgina web del responsable.
No es faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o empreses que no estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE.

4.- La quarta finalitat és el tractament de les teves dades personals amb finalitats publicitàries, per a la qual cosa t’hem demanat el consentiment exprés en omplir el formulari «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA».
Per això, només si has marcat la casella, entenem que has donat el teu consentiment exprés perquè puguem tractar les dades personals amb finalitats publicitàries i enviar-te comunicacions comercials per via electrònica relacionades amb el sector de la formació, així com per qualsevol mitjà, inclòs el correu postal, electrònic, SMS o equivalent. En qualsevol moment pots revocar el consentiment donat enviant un missatge electrònic a dpd@kumon.es amb l’assumpte «baixa».
Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i durant els cinc anys posteriors.
La base jurídica del tractament és l’article 6.1.a) de l’RGPD, norma que diu que el tractament és possible quan l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. En aquest cas, no és obligatori que ens facilitis les dades personals que et demanem, de manera que, si no en dones el consentiment, et prestarem els serveis contractats igualment.
No cedirem ni transferirem a ningú les teves dades personals.
Tampoc no es faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o empreses que no estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE.

Quines són les categories de dades que s’han de tractar?
Són les dades personals que consten en la fitxa de prova/matrícula/transferència, i les altres que comparteixis amb nosaltres mentre duri la relació entre ambdues parts, com la imatge i el so en participar en les activitats docents.

Quins són els teus drets?
Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició o limitació, revocació del consentiment donat i reclamació enviant una sol·licitud escrita, amb còpia del DNI o un altre document identificatiu equivalent, al domicili de Kumon IEE que consta a l’inici o al nostre delegat de protecció de dades a aquesta adreça: dpd@kumon.es.
També tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al c. Jorge Juan 6, CP 28001 Madrid, telèfon 901 100 099.

CENTRE KUMON O CENTRE KUMON DE FORMACIÓ
Qui és el responsable del tractament?
El centre Kumon, les dades identificatives del qual consten a la capçalera del formulari anomenat «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA» que has signat, és el responsable de l’activitat de tractament ALUMNES, per la qual cosa, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016 (en endavant, el «RGPD»), i de la Llei 34/2002 (en endavant, «LSSICE»), t’informem dels tractaments de les teves dades personals com a alumne o alumna, com a pare i/o mare, o si escau, tutor o tutora (en endavant i en conjunt, «els interessats»), que conté el formulari «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA» i de les dades personals que ens facilitis en el futur.

DPD
Com a centre Kumon, no estem obligats a tenir delegat de protecció de dades. De totes maneres, pots dirigir-te al centre Kumon, enviant un escrit a l’adreça postal o electrònica que consta a la capçalera del formulari «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA».

Amb quines finalitats tractarem les dades? Quina és la legitimació del tractament? Qui són els destinataris d’aquestes dades?

Kumon IEE tracta les dades personals amb aquestes finalitats:
1.- La primera finalitat és poder establir la relació jurídica entre ambdues parts que es deriva del procés de matrícula, així com dur a terme el control, l’administració, l’execució i l’ampliació dels serveis contractats; la gestió de la facturació, i complir amb les obligacions legals, comptables, fiscals i totes les relacionades o vinculades amb la matrícula.
Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i durant els cinc anys posteriors.
La base jurídica del tractament és l’article 6.1.b) de l’RGPD, norma que diu que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. A més, és obligatori que ens facilitis totes les dades personals, ja que sense elles no podem formalitzar la matrícula ni, per tant, prestar els serveis.
No cedirem ni transferirem a ningú les teves dades personals, excepte les imprescindibles perquè puguem cobrar els imports pactats entre les dues parts; en aquest cas, cal que cedim les dades personals a l’entitat bancària que ens has facilitat.
Tampoc no es faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o empreses que no estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE.

2.- La segona finalitat és el tractament de la imatge i el so de l’alumne amb finalitats educatives, i per això necessitem tractar les dades personals, les citacions, les entrevistes, les opinions, la imatge i el so de l’alumne que participi en les activitats docents, ja que forma part imprescindible del mètode Kumon, amb la finalitat d’ajudar a desenvolupar les habilitats pròpies de l’aprenentatge autodidacte, aprendre a estudiar d’una manera optimitzada i revisar i millorar el procés d’aprenentatge.
Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i durant els cinc anys posteriors.
La base jurídica del tractament és l’article 6.1.b) de l’RGPD, norma que diu que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, ja que el mètode Kumon implica que els professors observen i analitzen la manera en què l’alumne aborda els problemes per adaptar-ne el ritme de progrés i anar incrementant-lo de mica en mica. A més, és obligatori captar la imatge i el so de l’alumne, ja que el treball amb cada alumne és totalment personalitzat; no hi ha dos infants iguals. Per fer una bona projecció d’estudi, és imprescindible l’observació minuciosa del treball a classe de l’alumne i l’anàlisi de cadascun dels seus gestos, dels seus moviments, del seu comportament davant les dificultats o dels procediments que utilitza en cada cas per resoldre els exercicis. Per tant, l’enregistrament en vídeo de l’activitat es fa imprescindible perquè el professor Kumon pugui visualitzar el treball de cada alumne en particular d’una manera minuciosa i definir l’estratègia que cal seguir amb cada un.
No cedirem ni transferirem a ningú les teves dades personals.
Tampoc no es faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o empreses que no estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE.

3.- La tercera finalitat és el tractament de la imatge, el so i les dades personals de l’alumne amb finalitats publicitàries, per a la qual cosa t’hem demanat el consentiment exprés en omplir el formulari «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA».
Per això, només si has marcat la casella, ens dones el teu consentiment exprés perquè puguem tractar amb finalitats publicitàries les dades personals, la imatge i el so de l’alumne que participi en les activitats docents, així com en els esdeveniments de lliurament de diplomes, informació sobre la seva participació en concursos o sorteigs, les seves entrevistes i declaracions, i en general totes aquelles activitats dutes a terme amb la seva ajuda per difondre el mètode Kumon, perquè després d’això puguem publicar-les reproduir-les, distribuir-les, exhibir-les, comunicar-les públicament, transformar-les, comercialitzar-les o explotar-les comercialment, en qualsevol suport o format, ja sigui fotogràfic, televisiu, vídeo gràfic, imprès, a través d’Internet, les xarxes socials, la intranet, l’extranet, els mitjans de comunicació o la pàgina web del responsable. La imatge i la veu, els cedeixes de forma lliure, voluntària, gratuïta, no exclusiva i sense límit temporal ni geogràfic, i a més renuncies expressament a qualsevol reclamació, denúncia o demanda dirigida contra el responsable derivada de l’ús de la imatge, el so i les dades personals de conformitat amb l’autorització concedida. En qualsevol moment pots revocar el consentiment donat enviant un missatge electrònic dpd@kumon.es amb l’assumpte «baixa».
Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i durant els cinc anys posteriors.
La base jurídica del tractament és l’article 6.1.a) de l’RGPD, norma que diu que el tractament és possible quan l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. En aquest cas, no és obligatori que ens facilitis les dades personals que et demanem, de manera que, si no en dones el consentiment, et prestarem els serveis contractats igualment.
Cedirem o comunicarem les teves dades personals a través d’Internet, les xarxes socials, la intranet, l’extranet, els mitjans de comunicació o la pàgina web del responsable.
No es faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o empreses que no estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE.

4.- La quarta finalitat és el tractament de les teves dades personals amb finalitats publicitàries, per a la qual cosa t’hem demanat el consentiment exprés en omplir el formulari «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA».
Per això, només si has marcat la casella, entenem que has donat el teu consentiment exprés perquè puguem tractar les dades personals amb finalitats publicitàries i enviar-te comunicacions comercials per via electrònica relacionades amb el sector de la formació, així com per qualsevol mitjà, inclòs el correu postal, electrònic, SMS o equivalent. En qualsevol moment pots revocar el consentiment donat enviant un missatge electrònic a dpd@kumon.es amb l’assumpte «baixa».
Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i durant els cinc anys posteriors.
La base jurídica del tractament és l’article 6.1.a) de l’RGPD, norma que diu que el tractament és possible quan l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. En aquest cas, no és obligatori que ens facilitis les dades personals que et demanem, de manera que, si no en dones el consentiment, et prestarem els serveis contractats igualment.
No cedirem ni transferirem a ningú les teves dades personals.
Tampoc no es faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o empreses que no estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE.

Quines són les categories de dades que s’han de tractar?
Són les dades personals que consten en la fitxa de prova/matrícula/transferència, i les altres que comparteixis amb nosaltres mentre duri la relació entre ambdues parts, com la imatge i el so en participar en les activitats docents.

Quins són els teus drets?
Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició o limitació, revocació del consentiment donat i reclamació enviant una sol·licitud escrita, amb còpia del DNI o un altre document identificatiu equivalent, al domicili que consta en la capçalera del formulari.
També tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al c. Jorge Juan 6, CP 28001 Madrid, telèfon 901 100 099.

OBLIGACIONS DE CADA RESPONSABLE
S’informa els interessats que les obligacions adquirides per KUMON IEE i el centre Kumon estan limitades al seu àmbit d’acció, i cadascun d’ells és responsable del tractament que fan de les dades de caràcter personal i de les mesures de seguretat que hagin d’aportar als seus centres de treball respectius, així com la seva responsabilitat sobre el personal a càrrec de cadascun d’ells.

Recollida d’informació sobre el comportament de l’usuari i remàrqueting
Kumon España, o els nostres socis analítics, poden enviar galetes al vostre dispositiu o utilitzar balises web per recopilar informació estadística.
Una galeta no us identifica personalment. És, simplement, una manera de saber que un navegador web en particular s’ha utilitzat per visitar els nostres llocs.
De la mateixa manera, una balisa web no us identifica personalment. És, simplement, una manera d’enviar automàticament a una eina d’anàlisi informació sobre els llocs i continguts que es visiten.
Les galetes i balises web ens permeten determinar coses com ara si un navegador web en particular inverteix molt de temps en els nostres llocs web o hi fa diverses visites al mes, així com altres tipus d’anàlisis.
Si no ens proporcioneu informació d’identificació personal, les vostres visites —malgrat que fem servir galetes o balises web— seran anònimes. No sabem qui és la persona a la qual s’associa la galeta.
Per exemple, utilitzem remàrqueting amb Google Analytics per fer publicitat en línia. Google Analytics col·loca una galeta en el vostre navegador per permetre que tercers, com Google o determinats servidors i xarxes publicitaris, us mostrin anuncis basats en les vostres visites anteriors al nostre lloc web. Aquests anuncis se us mostraran en els llocs web i serveis de tercers a través d’Internet.
Kumon no ven, ni lloga, ni comparteix la informació sobre la vostra persona recopilada directament a través vostre o a través de terceres parts amb altres tercers amb fins de comercialització específics d’aquestes parts.
Els usuaris que desitgin optar per no rebre anuncis com a resultat de la informació d’identificació no personal han de visitar www.networkadvertising.org/choices i seguir les instruccions que s’indiquen en la pantalla. Kumon segueix una estricta política d’inclusió voluntària per als usuaris que li proporcionen informació d’identificació personal.

Exclusió voluntària
Malgrat la política de privacitat de Kumon, no podem controlar les activitats de servidors i xarxes publicitàries. Poseu-vos en contacte amb aquests servidors i xarxes o consulteu-ne les polítiques de privacitat respectives per obtenir-ne més informació. Teniu més informació pel que fa al cas, a continuació, en la pestanya «Política de galetes».
 

Navegació amb Galetes

Política de galetes

Què és una galeta?

Una galeta és un fitxer que es descarrega en el vostre ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre d’altres, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, segons la informació que continguin i la manera en què faci servir el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari.

Segons el temps que resten actives, les galetes poden ser:

 • Galetes de sessió: Estan dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari una sola vegada (per exemple, una llista de productes adquirits).
 • Galetes persistents: Són un tipus de galetes per les quals les dades continuen emmagatzemades en el terminal i poden ser accessibles i tractades durant un període definit. Tenen data d’esborrament. S’utilitzen, per exemple, en el procés de compra o registre per evitar el fet d’haver-hi d’introduir les nostres dades constantment.
  Segons qui sigui l’entitat que gestioni l’equip o el domini des del qual s’envien les galetes i tracti les dades que se n’obtinguin, podem distingir entre:
 • Galetes pròpies: Són les que s’envien al dispositiu de l’usuari, gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament del lloc.
 • Galetes de tercers: Són les que s’envien al dispositiu de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat, que tractarà les dades obtingudes.

Quin tipus de galetes utilitza aquesta pàgina web?

Quan navegueu per www.kumon.es, es poden instal·lar en el vostre dispositiu les galetes següents:

 1. Galetes estrictament necessàries

  Aquestes galetes són essencials per permetre-us poder navegar pel lloc web i utilitzar les seves funcions, com ara l’accés a les àrees de seguretat d’un lloc web; per exemple, en iniciar sessió en un compte.

   

  NOM DE LA GALETA

  DESCRIPCIÓ

  cookie_note

  Aquesta galeta s’utilitza per registrar si heu vist la notificació sobre la política de galetes per tal que no es mostri contínuament a cada pàgina. Finalitza quan es tanca el navegador.

 2. Galetes de tercers

  Aquestes galetes recopilen informació sobre com els usuaris utilitzen una pàgina web, per exemple, quines pàgines visiten amb més freqüència els usuaris o si reben missatges d’error de pàgines web. Aquestes galetes no recopilen informació que pugui identificar l’usuari. Tota la informació recopilada per aquestes galetes és agregada i, per tant, anònima. Aquestes galetes només s’utilitzen per millorar el rendiment d’un lloc web.

   

  Tercero Proveedor

  NOMBRE DE COOKIE

  DESCRIPCIÓN

  Google

  __utma
  __utmb
  __utmc
  __utmz

  Aquestes galetes, les utilitza Google Analytics perquè puguem obtenir estadístiques sobre l’ús del nostre lloc web. La informació es recull de forma agregada per donar-nos el nombre total de visites procedents de fonts particulars, com un motor de cerca o un altre lloc web. Aquestes galetes no emmagatzemen informació personal.

  Facebook

  datr
  loc
  locale
  lu
  x-src

  Aquestes galetes són utilitzades per Facebook perquè puguem mostrar les icones de Facebook i el nombre de «M’agrada» a la nostra pàgina web, així com altres plugins socials de Facebook que us permetin indicar que «us agrada» la nostra pàgina de Facebook.

  AddThis

  __atuvc
  di
  dt
  uid
  uit
  uvt

  Aquestes galetes, les utilitza AddThis, la plataforma d’intercanvi de continguts més gran del món. Aquestes galetes permeten als usuaris, d’una manera ràpida i senzilla, compartir pàgines del nostre lloc web a través de Facebook, Twitter, etc., a més de fer el seguiment del nombre de persones que comparteixen els nostres continguts en la web. Aquestes galetes no emmagatzemen informació personal ni envien cap dada personal nova a AddThis. AddThis és propietat i és operada per les tecnologies de Clearspring.

 3. Galetes de personalització o analítiques

  Aquestes galetes permeten que un lloc web pugui recordar el tipus d’utilització feta per l’usuari, com la mida del text, les fonts i altres parts de les pàgines web que es puguin personalitzar. Les galetes utilitzades no poden fer un seguiment de la vostra activitat de navegació en altres llocs web.

   

  NOMBRE DE COOKIE

  DESCRIPCIÓN

  PHPSESSID

  Aquesta galeta identifica la vostra sessió actual en el nostre lloc web. La utilitzem per reconèixer les eleccions individuals que fa l’usuari en el nostre lloc web, les quals no estan emmagatzemades en les galetes ni són accessibles fora d’aquest lloc web.

Configuració, consulta i desactivació de galetes

Podeu permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades en el vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el vostre ordinador:

Tot allò relatiu a les galetes de Google, tant analítiques com publicitàries, així com la seva administració i configuració, es pot consultar a:

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
http://www.google.es/policies/technologies/ads/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Per obtenir més informació sobre les galetes i com podeu gestionar-les, visiteu aquest lloc web.
 

 

Promoció de 15 dies de franc

 El període de prova serveix perquè els alumnes puguin treballar gratuïtament amb el mètode Kumon durant 15 dies naturals, sense necessitat d’haver-ne formalitzat la matrícula, de manera que la família tingui l’oportunitat de conèixer la dinàmica de Kumon i resoldre qualsevol dubte abans de prendre la decisió de matricular-hi el seu fill.
La promoció s’aplicarà, obligatòriament, en tots els centres de Kumon España en les dates següents:
• Per a Kumon Matemàtiques i Kumon Lectura, des de l'1 de gener fins al 28 de febrer i des de l'1 de setembre fins al 31 d'octubre.
• Per a Kumon English:
  - Des de l'1 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019.
  - Des de l'1 de gener de 2019 fins al 30 de juny de 2019.

El director del centre Kumon en el qual sol·liciti informació li podrà confirmar la data de disponibilitat d'aquest programa i li oferirà en detall les condicions de matriculació i aplicació d'aquesta promoció.

• La promoció s’aplicarà fins a l’últim dia del mes en què és vigent, és a dir, si un alumne va al centre per acollir-se a la promoció el 28 de febrer, estarà dins el termini i podrà gaudir de la promoció durant els 15 dies següents.
- Els alumnes que es matriculin simultàniament en diversos programes disposaran de 15 dies de prova de franc en cada programa.
- Si un alumne està matriculat en un programa i els seus pares volen matricular-lo també en un altre, podrà gaudir prèviament de 15 dies de prova de franc en aquest segon programa. I si finalment s’hi matricula, també estarà exempt del pagament de la matrícula.