Sol·licita teu test de diagnòstic

2. Autodidactisme

La capacitat d’aprendre a estudiar d’una manera proactiva ajuda a perseguir somnis i metes.

L’autodidactisme ajuda els alumnes a ser més proactius

A Kumon, valorem molt la capacitat d’aprendre a estudiar de forma autònoma i animem els alumnes a descobrir la manera de resoldre els exercicis tots sols, sense preguntar-ne la resposta. En fer els exercicis pel seu compte, guanyen confiança en els seus estudis i desenvolupen el desig de continuar avançant. A Kumon, els professors no ensenyen els alumnes d’una manera homogènia. En comptes d’això, els alumnes llegeixen atentament les explicacions que contenen els fulls d’estudi i intenten fer els exercicis tots sols. Quan a un infant se li lliuren fulls d’estudi que s’ajusten a la seva capacitat, és possible millorar la seva concentració fent que resolgui un determinat nombre de fulls d’una tirada. Els alumnes experimenten una sensació de triomf que els motiva per seguir progressant cap a fulls més avançats. Quan els alumnes s’encallen en algunes parts dels fulls o els costa molt temps completar el seu estudi, els repeteixen si és necessari. Això els ajuda a dominar el contingut i avançar al següent pas.

Com aconsegueixen els alumnes aprendre tots sols continguts que no han vist mai abans?

Els fulls d’estudi de Kumon s’han dissenyat de manera que els alumnes puguin progressar del material elemental a l’avançat a base de petits passos. Es tracta d’aprendre a estudiar de mica en mica seguint les pistes i els exemples que es donen en els fulls.

Per exemple, els exercicis nous de les parts introductòries inclouen explicacions i exemples perquè els alumnes puguin fer els fulls d’estudi tots sols i avançar a nivells superiors sense dificultat. Els nostres professors donen una gran importància al fet que els infants desenvolupin la capacitat de comprendre els continguts i de deduir-ne les solucions i les respostes tots sols. Per tant, no se’ls donen les respostes de seguida quan tenen dubtes. En comptes d’això, els professors guien detingudament els alumnes d’una manera que els permeti saber on s’han de fixar i resoldre els exercicis pel seu compte.

Els alumnes poden buscar el seu propi potencial d’una manera autònoma

Creiem que és molt important que els infants estudiïn continguts més avançats que els impartits en el seu nivell escolar i que comencin a fer-ho al més aviat possible. Ajudar-los a progressar fins que assoleixin continguts des de primària fins a secundària és un objectiu important. En avançar més enllà del seu nivell escolar, els alumnes desenvoluparan molt més la seva capacitat acadèmica, la qual cosa els permetrà tenir més opcions d’estudi en el futur. I això, al seu torn, els donarà més confiança i els animarà a buscar tot el seu potencial. Dotats de la capacitat d’aprendre a estudiar d’una manera proactiva, els alumnes de Kumon poden perseguir millor els seus objectius i aspiracions. L’objectiu més important de Kumon és que tots i cadascun dels nostres alumnes utilitzin les capacitats que vagin descobrint per assegurar un futur esplèndid, tant per a ells mateixos com per a la resta de la societat.

► Fulls d’estudi graduals: Els fulls d’estudi de Kumon, que estan en constant evolució, s’organitzen en una seqüència de petits passos, la qual cosa afavoreix l’autodidactisme.

  • Kumon t'ajuda
    Kumon tajuda thumbnail